1H-Pyrazol-5-amine,3-butyl-1-phenyl-4-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-
CAS No. 138718-05-5