3-(2-Methoxyphenyl)-2-(naphthalen-1-yl)propanenitrile
CAS No. 3684-18-2