Methanesulfonamide,N-[1-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-nitro-1H-pyrazol-5-yl]-
CAS No. 105571-18-4