2-Cyclopenten-1-one, 2,3,5-trichloro-4,4-dimethoxy-5-(phenylmethyl)-
CAS No. 135781-87-2