[1,1'-Biphenyl]-4-acetic acid,a-[[4-[3-(5-methyl-2-phenyl-4-oxazolyl)-1-propynyl]phenyl]methyl]-
CAS No. 501029-36-3