Benzenesulfonamide,5-[2-[(1,1-dimethyl-2-phenoxyethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-2-methyl-
CAS No. 70959-14-7
gentian stemless 977088-41-7