Benzeneethanamine,a-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-methoxy-3-(phenylmethoxy)-
CAS No. 106345-55-5