Benzene, 1-(3-bromo-3-butenyl)-2-ethenyl-
CAS No. 842167-50-4