Benzamide,4-[[4-amino-5-(2,6-difluorobenzoyl)-2-thiazolyl]amino]-N-[2-(4-morpholinyl)ethyl]-
CAS No. 486413-82-5
Karavilagenin E 877603-72-0